ZAČETEK PONUDBE TRAJNOSTNIH OBVEZNIC SIJ8

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Začetek ponudbe trajnostnih obveznic SIJ8

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), objavlja naslednje obvestilo.

Na podlagi rezultatov sondiranja trga, ki ga je družba SIJ d.d. izvajala v preteklih tednih, je družba povabljenim vlagateljem poslala ponudbo za vpis trajnostnih obveznic. Ponujene trajnostne obveznice imajo naslednje lastnosti:

  • predvideni skupni nominalni znesek izdanih trajnostnih obveznic je do 30 milijonov EUR pri čemer si SIJ d.d. pridržuje pravico, da izda trajnostne obveznice v nižjem ali višjem skupnem znesku od predvidenega,
  • glavnica trajnostnih obveznic zapade v plačilo v enkratnem znesku 3 leta od dneva izdaje,
  • kuponska obrestna mera trajnostnih obveznic znaša 7,0 % letno, obrestna mera je nespremenljiva,
  • nominalna vrednost posameznega apoena trajnostnih obveznic je 100.000,00 EUR,
  • obveznosti iz trajnostnih obveznic bodo neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja.

Končna nominalna vrednost celotne izdaje trajnostnih obveznic bo odvisna od dejanskega vpisa in vplačila trajnostnih obveznic s strani potencialnih vlagateljev. O navedenem bo družba obvestila javnost po zaključku ponudbe in vplačil trajnostnih obveznic, kar bo predvidoma v začetku novembra 2023.

Trajnostne obveznice bodo ponujene izključno povabljenim vlagateljem, ki imajo skladno z veljavnim Zakonom o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«) status (i)profesionalne stranke oziroma (ii)primerne nasprotne stranke oziroma (iii)neprofesionalne stranke, če so predhodno, skladno z ZTFI-1, izpolnile poseben vprašalnik o znanju in izkušnjah (na podlagi katerega so podale informacije o njihovem znanju in izkušnjah, pomembnih za to vrsto produkta, ki ga nameravajo takšne stranke naročiti).

Družba SIJ d.d. je za organizacijo sondiranja trga, ponudbe in izdaje trajnostnih obveznic pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 16. 10. 2023                                                        Uprava družbe SIJ d.d.